top of page

Gangdog Gu | 서울특별시 강동구

"현대인들아,  선사시대로 돌아가 멍~때릴래?”

2017 강동 멍때리기 대회

날짜 | 2017년 10월 14일

시간 | 10:00~13:00

​장소ㅣ 서울 암사동 유적지

주관 | 강동구청

​주최 | 웁쓰양컴퍼니

501_6416
501_6416
press to zoom
501_6421
501_6421
press to zoom
501_6426
501_6426
press to zoom
501_6430
501_6430
press to zoom
501_6447
501_6447
press to zoom
501_6494
501_6494
press to zoom
501_6536
501_6536
press to zoom
501_6451
501_6451
press to zoom
501_6541
501_6541
press to zoom
501_6544
501_6544
press to zoom
501_6565
501_6565
press to zoom
501_6588
501_6588
press to zoom
501_6621
501_6621
press to zoom
501_6594
501_6594
press to zoom
501_6610
501_6610
press to zoom
501_6701
501_6701
press to zoom
501_6721
501_6721
press to zoom
501_6790
501_6790
press to zoom
501_6637
501_6637
press to zoom
501_6627
501_6627
press to zoom
501_6741
501_6741
press to zoom
501_6762
501_6762
press to zoom
501_6860
501_6860
press to zoom
501_6862
501_6862
press to zoom
501_6710
501_6710
press to zoom
501_6708
501_6708
press to zoom
501_6841
501_6841
press to zoom
501_6937
501_6937
press to zoom
501_6960
501_6960
press to zoom
501_6852
501_6852
press to zoom
501_6956
501_6956
press to zoom
501_7063
501_7063
press to zoom
501_7114
501_7114
press to zoom
501_7219
501_7219
press to zoom
501_7209
501_7209
press to zoom
1/1
bottom of page